Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av levekårsforskjeller og bidrar til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for barn, unge og voksne. Direktoratet er administrativ leder av det statlige barne- og familievernet (Bufetat), og tilbyr barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Direktoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi står foran store og spennende oppgaver. 

 

 

 

AVDELINGSDIREKTØR VIRKSOMHETSSTYRING i BUFDIR

Styring av en stor og sammensatt etat

 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er i endring. Ny organisering skal bidra til bedre gjennomføring av utviklingsoppgaver, økt kapasitet på digitalisering, en mer effektiv og innovativ tjenesteproduksjon, styrket faglig kompetanse, en mer effektiv administrasjon og en god og helhetlig håndtering av interne prosesser og oppgaver.

 

Vi søker en analytisk og strategisk sterk avdelingsdirektør for virksomhetsstyring. Du skal sørge for at styring i alle linjer fungerer godt slik at Bufdir, Bufetats regioner leverer best mulig tjenester til barn, unge og familier. Du får en viktig rolle i tilrettelegging av styringsdialogen med Barne- og likestillingsdepartementet. Det etableres nye modeller for styring, inkludert gode arbeidsprosesser med virksomhetsplanlegging og relevante styringsindikatorer, risikoanalyser og et godt system for å følge opp om målene nås og standarder følges opp.

 

Du vil lede en avdeling med vel 10 kompetente medarbeidere. Bufdirs øvrige divisjoner vil være faglig premissgivere for styringen, og avdelingen vil samarbeide tett med disse og med Bufdirs direktør. Det vil også være omfattende dialog med regionsdirektørene og med direktør for Bufetat Senter for administrasjon og utvikling.

 

Du vil inngå i ledergruppen i divisjon for styring og organisasjon og bidra til helhetlig og strategisk utvikling av direktoratets samlede virksomhet.

 

 

Ansvarsområder

·         Virksomhetsstyring av direktoratet og etaten og bidra til utvikling og samordning av direktoratets og etatens samlede virksomhet       

·         Utvikling og oppfølging av arbeidsprosesser knyttet til styringen

·         Etablering av ansvarspunkter og oppfølgingssystemer

·         Samordning, automatisering og forenkling av arbeidsprosesser

·         Tilrettelegge for god styringsdialog med BLD

·         Internkontroll og risikostyring

·         Helhetlig porteføljestyring av programmer og prosjekter

·         Være driver for endring, innovasjon og digitalisering i Bufdir

·         Motivere og utvikle avdelingens medarbeidere og sikre at de har riktig kompetanse og kunnskap

·         Bygge gode samarbeidsrelasjoner med andre divisjoner og avdelinger og andre offentlige virksomheter

 

 

Kvalifikasjonskrav

·         Relevant utdanning på universitets/høgskolenivå

·         Relevant erfaring fra etatsstyring og mål- og resultatstyring. Kunnskap om ulike styringsformer vil være en fordel

·         Forvaltningskompetanse og ledererfaring fra departement, direktorat eller større kommune evt. erfaring fra fagområdet innen consulting

·         Ledererfaring fra relevante områder

·         Rolleforståelse i utforming av virksomhetskritiske prosesser

·         Erfaring med utviklings- og utredningsarbeid

·         Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

·         Du har god rolleforståelse og forståelse av prosessarbeid

·         Du har evne til å tenke helhetlig og strategisk, og har god vurderingsevne

·         Du har gode lederegenskaper og skaper gode resultater gjennom og sammen med andre

·         Du er initiativrik og har god gjennomføringsevne

·         Du arbeider strukturert og er løsningsorientert

·         Du er trygg og robust som person

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

 

Vi tilbyr

·         Ansettelse som avdelingsdirektør, med lønn fra kr 792 700 – 1 011 400 brutto pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

·         Et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag

·         Medlemskap i Statens pensjonskasse (jf. Lov om Statens pensjonskasse), som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

 

 

Generelle opplysninger

Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufdir har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Bufdir er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. Divisjonsdirektør styring og organisasjon, Jan Kato Fremstad, tlf. 971 71 957 kan evt. kontaktes for ytterligere informasjon.

 

Søknad med CV merket 46124 sendes til kontakt@amropdelphi.no innen 28. juni 2018.

 

 

 

 

Søknad og CV sendes på mail til kontakt@amropdelphi.no

 

Pga. omlegging til nytt søkerhåndteringssystem vil søkerknappen under stillingen være ute av drift. Søkere som søker via søkerknappen vil ikke bli registrert.