Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Jernbanedirektoratet har et helhetlig ansvar for utvikling, koordinering og styring av jernbanesektoren. Direktoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til det beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vi skal også definere og kjøpe tjenester innen infrastruktur, persontrafikk og togmateriell.

For mer informasjon se: http://www.jernbanedirektoratet.no/

 

Direktør Jernbanedirektoratet

  

Samferdselsdepartementet søker en strategisk, utviklingsorientert og synlig leder med god samfunnsforståelse og interesse for samferdselssektoren.

 

Jernbanedirektoratet skal drive strategisk utvikling av togtilbud, utrede framtidige transportbehov og koordinere togtransport med andre transportformer innenfor rammene av jernbanereformen. Direktoratet har ansvaret for konkurranseutsetting av persontogtrafikk og kjøp av infrastrukturtjenester fra Bane NOR SF innen utbygging, drift og vedlikehold. Jernbanedirektoratet skal bidra til høy kvalitet, gode tjenestetilbud og effektiv ressursutnyttelse innen jernbane. En viktig oppgave blir å sikre et hensiktsmessig samspill mellom aktørene i jernbanesektoren og legge til rette for at infrastruktur, togtilbud og togmateriell utvikles og benyttes best mulig.

 

Søkere må ha høyere utdanning, lengre ledererfaring på overordnet nivå og god kunnskap om og erfaring med offentlig forvaltning og statlig styring. Bredden i oppgavene krever en leder med god samfunnsforståelse, helhetlig blikk på samferdselssektoren og evne til å drive utviklings- og endringsarbeid. Vi ser etter en engasjert leder med analytisk kompetanse, god rolleforståelse og gjennomføringsevne. Du er trygg i lederrollen og har velutviklet evne til relasjonsbygging, kommunikasjon og samhandling internt og eksternt.

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi, tlf. 911 08 165 eller med ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen i Samferdselsdepartementet, tlf. 934 17 399. Alle henvendelser behandles konfidensielt innen søknadsfristens utløp.

 

Søknad med CV merkes 56007.

 

Stillingen besettes på åremål for 6 år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode etter offentlig kunngjøring og konkurranse.

 

Stillingen medfører krav om at vedkommende kan sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

 

Lønn etter avtale innenfor lederlønnssystemet i staten.

 

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

 

For å søke stillingen vennligst send CV og søknad til kontakt@amropdelphi.no NB! Pga teknisk feil kan ikke "søk" knappen benyttes.

 

Kontaktperson Samferdselsdepartementet: Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen, tlf. 934 17 399

Kontaktperson Amrop Delphi: Bente A. Paulsrud, tlf. 911 08 165

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 15.01.2018