Position Overview
Logo
Stillingsutlysning

Fylkesmennenes fellesadministrasjon

 

Regjeringen har besluttet å etablere et nytt forvaltningsorgan, Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), med oppstart 1. januar 2019. FMFA vil være underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). FMFA får ansvar for styrings-, utviklings- og driftsoppgaver innenfor fylkesmennenes administrative område.

 

FMFA vil få ansvar for oppgaver innen økonomi, anskaffelser, HR/personalforvaltning, IKT, informasjonssikkerhet og dokumentforvaltning som i dag utføres av KMD og av fylkesmannsembetene. Foreløpige anbefalinger anslår at FMFA vil få ansvar for oppgaver som i dag utføres av mellom 90 og 240 årsverk. Beslutning om FMFAs oppgaveportefølje og anslag på antall ansatte i FMFA fastsettes våren 2018.  

 

FMFA vil være en virksomhet med flere kontorsteder i tilknytning til fylkesmannsembetene. Fra 1. januar 2019 vil fylkesmannsstrukturen endres fra 16 til 10 embeter.

 

 

 

Direktør - Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Planlegging, etablering og ledelse av ny landsdekkende virksomhet i Arendal

 

 

 

Fylkesmannen utfører oppgaver som følger av lov, forskrifter og pålegg fra overordnede statlige myndigheter og har en sentral rolle som bindeledd og koordinator mellom stat og kommuner. Profesjonelle og effektive administrative tjenester er en forutsetning for at fylkesmannsembetene kan løse sine oppgaver og ivareta sine samfunnsoppdrag på en god måte.

 

Vi søker en samarbeidsorientert leder til å etablere en ny og kompetent virksomhet, Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA). FMFA skal bidra til god styring av det administrative området i fylkesmannsembetene og sikre at embetene får kostnadseffektive tjenester med riktig kvalitet. Standardisering, effektivisering og videreutvikling av tjenestene i nært samarbeid med embetene blir viktig.

Vi søker en erfaren leder, gjerne med høyere utdanning. Du må være trygg i lederrollen og kunne balansere behovet for gjennomføring og effektivitet med nødvendig fleksibilitet. Vi legger stor vekt på dine evner til å kommunisere med fylkesmannsembetene og andre  samarbeidspartnere i en regional struktur. Har du erfaring fra fjernledelse vil det være en fordel. Vi søker en leder med stor rolleforståelse og solid administrativ erfaring.

 

Stillingen som direktør for Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) opprettes fra 1. januar 2019. Direktøren vil ha sin kontorplass i Arendal, samlokalisert med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Direktøren  blir ansatt på åremål for seks år, med mulighet for re-oppnevning i en ny seksårsperiode etter offentlig kunngjøring og konkurranse. Åremålet starter opp 1. januar 2019. KMD ønsker å tilsette direktøren i et engasjement i departementet allerede fra juni 2018. På den måten kan direktøren delta i arbeidet med å planlegge og etablere FMFA.  

 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Trygve Rastad, Amrop Delphi, tlf. 99 60 90 86 / Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70. Alle henvendelser til Amrop Delphi behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver frem til søknadsfristen.

 

For ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte departementsråd Eivind Dale, tlf. 22 24 68 08, ekspedisjonssjef Cathrin Sætre, tlf. 22 24 42 85,


Søknad med CV merket 46096 leveres via
www.amropdelphi.no så snart som mulig og senest innen 26. april 2018.

 

Offentlig søkerliste blir utarbeidet etter søknadsfristens utløp. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søker ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli kontaktet før offentliggjøring.